Her kan du laste ned vilkårene i PDF: Medlems Vilkår-RB-des 2018

Generelle vilkår:

Denne avtalen trer i kraft fra den dato medlemskapet tegnes ved at kontrakt underskrives.

 • Avtalen er mellom Røykenbadet og den personen som er navngitt i avtalen. Avtalen gjelder enten bad, bad og treningssenter, eller klatreanlegg.

Fra dette tidspunkt gjelder alle betingelser og vilkår som følger:

 1. Medlemskap på Røykenbadet
 • Medlemskap på Røykenbadet kan søkes av myndige personer som har allmenn god helsetilstand.
 • Personer som ikke er myndig eller under 18 år kan inngå medlemskap dersom en verge eller foresatt inngår avtalen ved å signere og stå som betaler for vedkommende.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras, eller benyttes av andre enn medlemmet.
 • Medlemskap forutsetter at medlemmet lar seg avbilde i portrett og tillater at bildet oppbevares i Røykenbadets medlemsregister og knyttes til andre personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato m.m. Bildet skal bare brukes av Røykenbadets ansatte i forbindelse med adgangskontroll til anlegget.
 • Når man inngår medlemskap på Røykenbadet, innebærer det at man aksepterer innholdet i virksomhetens personvernerklæring, slik den framkommer på https://www.roykenbadet.no/personvernerklaering/
 • Medlemmer som er registrert med en rabatt eller subsidiert bedriftsavtale, har rett til denne rabatten så lenge grunnlaget for rabatten er gjeldende. Medlemmet har selv plikt til å informere Røykenbadet dersom grunnlaget for rabatten opphører. Hvis rabatt eller subsidiering opphører vil avtalen endres til gjeldende medlemspriser frem til medlemmet selv endrer, eller avslutter sitt medlemskap.
 • Barne- og ungdomsmedlemskap konverteres automatisk til voksenmedlemskap måneden etter at medlemmet har fylt 18 år. Har medlemmet krav på studentrabatt plikter medlemmet å melde fra* om dette senest ved utgangen av måneden før vedkommende fyller 18 år.

* Fremvise gyldig dokumentasjon på at krav om studentrabatt innfris (se punkt 5. Studentrabatt).

Røykenbadet:

 • Forbeholder seg retten til å kunne endre åpningstider.
  • Kan tilpasse tilbudet og åpningstidene basert på medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og vedlikeholdsarbeid. Det kan også holdes stengt av andre årsaker som gjør deler, eller hele anlegget utilgjengelig.
 • Forbeholder seg retten til å bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter.
 1. Betaling av medlemskap
 • Ved innmelding betales månedsavgift for resterende dager av inneværende måned samt avgift for hele neste måned.
 • Betaler for et medlemskap skal betale månedlig medlemsavgift i henhold til gjeldende prisliste.
 • Bindingstiden er på 12 betalende måneder.
 • Det forutsettes at avtalegiro benyttes, og påminnelser om dette vil månedlig bli sendt ut til dem som ennå ikke har opprettet dette. Ved en eventuell utsendelse av faktura vil et fakturagebyr tilkomme.
 • Medlemmet må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.
 • Trekkdato er den 20. i hver måned, som er betaling for påfølgende måned.
 • Røykenbadet forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen i henhold til konsumprisindeksen.
 1. Medlemmets ansvar
 • Medlemmet plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.
 • Medlemmet vil ved mislighold og/eller brudd på Røykenbadets til enhver tids gjeldende reglement, motta én skriftlig advarsel vedrørende misligholdet/overtredelsen. Ved gjentatte mislighold/overtredelser kan Røykenbadet sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen uten tilbakebetaling.

Som mislighold regnes blant annet: Brudd på betaling av månedlig medlemsavgift som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.

 • Medlemmet må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.
 • Medlemmet plikter å melde ifra om adresseendring, nytt telefonnummer og annen relevant informasjon knyttet til medlemskapet.

Elektronisk medlemsarmbånd:

 • Medlemmet må kjøpe et medlemsarmbånd som er personlig, og det kan ikke benyttes av andre. Dette armbåndet fungerer også som skapnøkkel ved besøk.
 • Medlemsarmbåndet skal alltid medbringes og registreres ved ankomst. Røykenbadet vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon ved glemt armbånd.
 • Dersom du glemmer medlemsarmbånd fire ganger i løpet av to måneder, må nytt medlemsarmbånd kjøpes den fjerde gangen for å få adgang.
 • Ved tapt eller ødelagt medlemsarmbånd utstedes nytt armbånd mot avgift.
 1. Studentrabatt
 • Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høgskoler, akademier og lignende læreinstitusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige.
 • Det er ingen øvre aldersgrense.
 • Skolen må ha en varighet (semestervarighet) på minst tre måneder. Rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning.
 • Elevene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær utdanning som mål. I forbindelse med skolegangen må elevene ikke motta lønn eller annen godtgjørelse utover normal tilleggsjobb/sommerjobb.
 1. Antidoping
 • Røykenbadet har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
 • Røykenbadet krever at avtale signeres som tar for seg følgende utsagn:

Som medlem av Røykenbadet tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Røykenbadet rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på http://www.rentsenter.no

 • Røykenbadet har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.

Der Røykenbadet registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen (avtale om dopingkontroll), anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Røykenbadet har anledning til å heve treningsavtalen umiddelbart.

 • Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Røykenbadet kan bli politianmeldt.
 1. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri
 • Ved oppbevaring av eiendeler på Røykenbadet må medlemmet benytte skap som låses.
 • Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skap etter stengetid, har Røykenbadet rett til å bryte opp skapet og oppbevare eiendeler. Gjenglemte eiendeler som er funnet og tatt vare på oppbevares i maksimalt 7 dager.
 • Røykenbadet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av medlemmets personlige eiendeler som er tatt med til Røykenbadet.
 • Røykenbadet anmoder medlemmer om å ikke ta med seg verdisaker ved besøk på Røykenbadet.
 1. Frysing av medlemskapet

Medlemskap med bindingstid på 6 eller 12 måneder ved Røykenbadet kan fryses ved følgende årsaker::

 • Sykdom eller skade som er dokumentert med legeerklæring på treningsnekt i perioden det gjelder.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene. Gjelder inntil 3 måneder etter termin.
 • Jobb, studier eller militærtjeneste minst 60 km fra Røykenbadet, eller som er så langt unna Røykenbadet at det gjør det vanskelig å benytte seg av tilbudet, og som er dokumentert for perioden det gjelder.
 • Frys av medlemskap gjelder for minst én måned, og maks tolv måneder. Etter tolv måneder må ny dokumentasjon foreligge, og samme vilkår som for ny fryseperiode gjelder.
 • Ved ønske om frys av medlemskap så søkes dette om på søknadsskjema i resepsjonen, eller ved å følge fremgangsmåte på nett under fanen ”Frys”. I begge tilfeller må dokumentasjon vedlegges.
 • En fryseperiode kan starte en hvilken som helst dato etter søknad er sendt, inkludert samme dag, og dokumentasjon må bekrefte denne datoen. Når en søknad er mottatt av Røykenbadet vil bekreftelse på fryseperioden sendes når søknaden er behandlet av administrasjonen. Uten skriftlig bekreftelse er ikke fryseperioden gyldig.
 • Alle fakturaer som er mottatt eller mottas samme måned må betales. I etterkant av fryseperioden vil tilsvarende antall dager kompenseres for.
 • Frys har ikke tilbakevirkende kraft, og medlemmet plikter å sende søknad om frys umiddelbart ved behov.
 • Ved frys av medlemskap i bindingstid forskyves bindingstid tilsvarende periode, slik at medlemskapets varighet er på minst tolv betalende måneder.
 • Ved oppsigelse i en fryseperiode bortfaller ikke vilkår for oppsigelse og oppsigelsestid.
 • Røykenbadet tilbyr ingen fryseperiode i forbindelse med ferie.
 1. Oppsigelse og endring av medlemskap
 • Bindingstiden er på tolv betalende måneder. Etter tolv måneder fortsetter abonnementet om ikke medlemmet har sagt opp sitt medlemskap.
 • Oppsigelsestid er én måned og regnes fra første månedsskiftet etter den datoen oppsigelsen er mottatt. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også bade/trene denne måneden.
 • Oppsigelsen skal skje skriftlig via e-post, brev, eller ved personlig oppmøte på Røykenbadet.
 • Oppsigelse før bindingstiden er over krever dokumentasjon som flyttemelding, legeerklæring, etc.
 1. Lovvalg og tvist

Medlemskapet er underlagt norsk lov

Tvister mellom medlemmet og Røykenbadet skal søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene.