Barnehagesvømming

A. Retningslinjer for barnehagebesøk i svømmehaller i Asker kommune

Med besøk menes en barnehage som på eget initiativ velger å besøke en svømmehall uten at det på forhånd er gjort noen avtale med den aktuelle svømmehallen. Det er den aktuelle barnehagen som under hele besøket har ansvaret for barna. Den enkelte barnehage har selv ansvar for å ivareta sikkerheten for sine barn. Det medfører at de skal fremvise sin instruks til det badet de besøker. Instruksen skal være i samsvar med kommunens retningslinje for bading i kommunale svømme og badeanlegg (inklusive beredskapsplan).
Gjeldende retningslinjer:

 1. Antall voksne per barn og maksimalt antall barn
  – Minst to voksne uansett
  – En ekstra voksen pr 3 barn. Maksimalt 7 barn
  – 6 barn = 2 voksne
  – 7 barn = 3 voksne
  – Alle barn som trenger ekstra oppfølging innebærer behov for én ekstra voksen.
 2. Alle voksne skal ha godkjent livredderkompetanse* inneværende år (dette gjelder også assistenter)
  * Med livredderkompetanse menes grunnleggende basal HLR og livredning i vann.
 3. Alle barn skal så lenge de oppholder seg i svømmehallen ha på seg armringer eller redningsvest.
 4. Barnehagen skal ha utarbeidet en beredskapsplan. Denne skal beskrive den enkelte barnehages prosedyre og viktige telefonnummer ved en eventuell hendelse og medbringes av barnehagen ved besøk.
 5. Under bading skal barna være under tilsyn til enhver tid, og følges på toalettet. Ingen barn får ferdes fritt eller oppholde seg utenfor synsfeltet til en voksen. Dette er uavhengig om de kan svømme eller ei. Det skal være minst to voksne med i vannet sammen med barna.

B. Retningslinjer for barnehagers undervisning i svømmehaller i Asker kommune

Med undervisning menes en barnehage som har bestilt et eget undervisningsopplegg av svømmehallen og hvor svømmehallen har ansvaret* for barna mens de har undervisning i bassengene.
* Det vil kreves tilstedeværelse på land av den aktuelle barnehagen for å kunne bistå ved toalettbesøk o.lign. mens undervisningen pågår.

 • Hvis barnehagen har aktiviteter i svømmehallen før eller etter avtalt undervisning nevnt i dette skriv, vil retningslinjer for «besøk» gjelde.
 • Barnehagen skal ha utarbeidet en beredskapsplan. Denne skal beskrive den enkelte barnehages prosedyre og viktige telefonnummer ved en eventuell hendelse og leveres av barnehagen før undervisningsopplegget starter.
 • Under svømmeopplæringen skal det alltid være minst 2 personer tilstede i undervisningen. Alle skal ha godkjent livredningskompetanse (en av disse kan være instruktøren)
 • Undervisning vil i hovedsak foregå der dybden er tilpasset barnas høyde.

For enkelhets skyld kan du laste ned retningslinjene i PDF-format her.