Betingelser og vilkår for medlemskap ved Røykenbadet fra og med 29.05.2017

 

Røykenbadetlogo med tekst, Røykenbadet - Aktivitet - Helse - Velvære

 1. Generelle vilkår:

Denne avtalen trer i kraft fra den dato medlemskapet tegnes og det elektroniske medlemsarmbåndet lades opp.

Avtalen er mellom Røykenbadet og den/de personer (medlemmer) som er navngitt i avtalen. Avtalen gjelder enten badet, eller badet/treningssenter. Fra dette tidspunkt gjelder alle betingelser og vilkår som følger:

 1. Medlemskap i Røykenbadet

Medlemskap i Røykenbadet kan søkes av myndige personer som har allmenn god helsetilstand.

Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap, dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras, eller benyttes av andre enn medlemmet.

Røykenbadet

 • Forbeholder seg retten til å kunne endre åpningstider.
 • Forbeholder seg retten til å bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter.
 • Kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i forhold til medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt, eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og vedlikeholdsarbeid. Det kan også holdes stengt av andre årsaker som gjør deler, eller hele anlegget utilgjengelig.

Medlemmer som er registrert med en rabatt, eller subsidiert bedriftsavtale har rett til denne rabatten så lenge grunnlaget for rabatten er gjeldende. Medlemmet har selv plikt til å informere Røykenbadet dersom grunnlaget for rabatten opphører. Hvis rabatt, eller subsidiering opphører vil avtalen endres til gjeldende medlemspriser frem til medlemmet selv endrer, eller avslutter sitt medlemskap.

Barne- og ungdomsmedlemskap konverteres automatisk til voksenmedlemskap måneden etter at medlemmet har fylt 18 år. Har medlemmet krav på studentrabatt plikter medlemmet og melde fra* om dette før man fyller 18 år.

* Fremvise gyldig dokumentasjon på at krav om studentrabatt innfris, jf pkt 5. Studentrabatt

 1. Betaling av medlemskap

Medlemmer, eller annen person som har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift i henhold til gjeldende prisliste.

Medlemmet må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.

Det forutsettes at avtalegiro benyttes

Prisen og avtalen gjelder for minimum 12 måneder. Oppsigelsestiden etter bindingstiden på 12 måneder er 1 måned.

Trekkdato er den 20. i hver måned.

Første innbetaling vil inneholde månedsavgift for resten av dagene i innmeldingsmåneden, og månedsavgift for hele neste måned.

Røykenbadet forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen ved generell prisjustering på Røykenbadet.

 1. Medlemmets ansvar

Medlemmet plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.

Mottar et medlemsarmbånd som er personlig, og det kan ikke benyttes av andre.

Vil ved mislighold og–eller brudd på Røykenbadets til enhver tids gjeldende sikkerhetsreglement, motta en–1–skriftlig advarsel vedrørende misligholdet/overtredelsen. Ved gjentatte mislighold/overtredelser kan Røykenbadet si opp avtalen uten tilbakebetaling.

Må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.

Medlemmet plikter å følge Røykenbadets til enhver tid gjeldende regler.

Informere om endringer i opplysninger for betaling av månedsavgift.

Alltid registrere seg ved ankomst. Røykenbadet vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

 1. Studentrabatt

Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høgskoler, akademier og liknende læreinstitusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige.

Ingen øvre aldersgrense.

Skolen må ha en varighet (semestervarighet) på minst 3 måneder. Rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning.

Elevene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær utdanning som mål. I forbindelse med skolegangen må elevene ikke motta lønn eller annen godtgjørelse utover normal tilleggsjobb/sommerjobb.

 1. Antidoping

Røykenbadet har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter.

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Røykenbadet tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Røykenbadet rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på http://www.rentsenter.no

Røykenbadet har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der Røykenbadet registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen (avtale om dopingkontroll), anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Røykenbadet har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Røykenbadet kan bli politianmeldt.

 1. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

Ved oppbevaring av eiendeler på Røykenbadet må medlemmet benytte skap som låses.

Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skap etter stengetid, har Røykenbadet rett til å bryte opp skapet og oppbevare eiendelene. Om ikke disse er hentet innen 14 dager, har Røykenbadet rett til å kaste disse.

Røykenbadet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av medlemmets personlige eiendeler som er tatt med til Røykenbadet.

 1. Elektronisk adgangskort

Røykenbadet tar i bruk moderne teknologi og alle  medlemmer får du utdelt et personlig medlemsarmebånd ved første besøk. Dette fungerer som adgangskort og skapnøkkel ved besøk. Dette må medbringes for å få adgang til anlegget. Pris er kr 100,- per armbånd. Om armbåndet er mistet , eller skadet vil nytt bli utstedt i resepsjonen på Røykenbadet mot et gebyr på kr 100,-

 1. Frysing av medlemskapet

 • Medlemmet kan søke om frys/midlertidig stopp av medlemskapet i en tidsbegrenset periode, minimum 1 måned og maksimum 12 måneder og kun ved følgende årsaker:
 • Dokumentert sykdom/skade
 • Dokumentert svangerskap (fra ønsket dato og inntil 3 måneder etter termindato)
 • Dokumentert flytting til fast bopel som er lenger enn 60 km unna Røykenbadet.
 • Dokumentert midlertidig flytting i forbindelse med jobb/militærtjeneste eller studier som er lenger enn 60 km unna Røykenbadet.
 1. Overføring av medlemskap

Medlemskortet kan ikke overføres til en annen person.

 1. Oppsigelse og endring av medlemskap

Medlemskapet kan sies opp når medlemmet ønsker, men løper minimum ut bindingstiden. Etter bindingstid er oppsigelsestid 1 måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

Oppsigelsen skal skje skriftlig via e-post, brev, eller ved personlig oppmøte på Røykenbadet.

Røykenbadet har rette til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp medlemskapet med umiddelbar virkning, dersom medlemmet i vesentlig grad misligholder medlemsavtalen. Som mislighold regnes blant annet:

Brudd på betaling av månedlig medlemsavgift som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.

Brudd på gjeldende sikkerhets -eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har forholdt seg til advarsel gitt av Røykenbadet.

 1. Lovvalg og tvist

Medlemskapet er underlagt norsk lov

Tvister mellom medlemmet og Røykenbadet skal søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene.

 

 

Skriv ut